บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและบทบาทหน้าที่เครื่องไล่นกของลูกน้อง

ถ้าคุณโดนเอาเปรียบ ครั้งแรกหรือสองครั้งอาจจะ ให้อภัยและอดทน หรืออะไรยอมได้ก็ยอมไป และใช้วิธี หลีกเลี่ยงเอา แต่หากมีครั้งที่สามก็  ไล่นก ไม่ต้องรอและลุกขึ้นสู้ ได้แล้ว เพราะถ้าคุณไม่สู้แล้วใครจะมาสู้ให้คุณคุณต้องรักษาสิทธิของคุณในทางที่ถูกที่ควร ไม่ใช่ ตอบโต้ด้วยความรุนแรง ใช้เหตุผล ความถูกต้อง และความเหมาะสม ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาว่าคุณยังคงต้องพึ่งพา หรือจำนนต่อคนทีเอาเปรียบคุณ เพราะในเวลานีเขายังมีความสำคัญต่อคุณหรือไม,เพราะหากคำตอบคือใช่ ก็จงอดทนต่อไป เพราะบาง เรื่องการเงียบเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อสักวันเมือคุณหาทางออก หรือหาทางไปไต้คุณจะได้ไม่ต้องใส่ใจในคนๆ นั้นอีกต่อไปสำหรับคนรุ่นใหม่หลายๆ คน คำตอบของคำถาม นีกอาจจะเปนเมีอไม่นานมานี้ ในขณะที่คนส่วนใหญ่โดย เฉพาะหนุ่มสาวที่มุ่งนั่นภับการเรียน สันญาณไล่นก หรือคนภัยทำงาน ที่งหลาย อาจจะบอกว่าเมื่อนานมาแล้ว นั่นอาจจะเป็น เพราะภาระหน้าที่ซี่งด้องรับผิดชอบ จนทำให้!,ม่สามารถ ปลีกเวลาไปทำความดีได้คนส่วนใหญ่จึงเข้าใจว่า การทำความดีคือการหันหน้า เช้าหาศาสนาบ้างเล็กๆ น้อย เช่น การเข้าวัดเพื่อทำบณ หรือแต่ความจริงแล้ว การทำความดี คือการทำสิ่งเล็กๆ น้อย ที่ตนเองสุขใจและคนที่ได้รับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ นั้นได้พบกับความ สุข โดยไม่ต้องรู้ว่าใครเป็นคนมอบความสุขจากการทำความดี นั้นให้เขา เพราะเป็นความดีที่มาจากความสุขใจของคนให้ ที่ ต้องการจะเห็นรอยยิ้มของคนรับให้สุขใจไปด้วยเช่นกันเพียงแค’คุณเริ่มต้นแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้ด้วย ความบริสุทธี้ใจ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพียงแค่ เป็นการให้จาทัศนคติและมุมมองที่มีต่อโลกในแง’บวก เท่านี้ คุณก็จะได้ซื่อว่าทำความดี ซึ่งแม้ไม่ใช่การกระทำที่ยิ่งใหญ่ แต่ ก็เปียมไปด้วยความสุขและความดีงามของชีวิต ที่จะทำให้ชีวิต ของคุณเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่ทควาบสัซบนในต้วคุณความฝันคือสิ่งสวยงาม เป็นแรงผลกด้นให้ใครคน หนึ่งสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมุ่งมั่น แต่ความฝัน  วงจรไล่นก นั้นมอบผลตอบแทนให้แต่ละคนไม่เท่ากัน บางคน พยายามเพืยงน้อยนิดด้วยโอกาสอำนวย ก็สามารถสัมด้ส กับความใฝ่ฝันนั้นไดโดยง่าย ในขณะที่คนเป็นจำนวน มากต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท ล้มแล้วลุก หลายครั้งหลายครา ด้วยความยากลำบากกว่าจะผ่านพ้นมาได้คนทุกคนมีศักยภาพที,ต่างกัน หลายคนพยายามมุ่งมั่น นำศักยภาพนั้นมาปรับใช้ให้เกิดผลสำเร็จกับตัวเอง ไม่ว่าจะ เป็นศักยภาพทางกาย หรือศักยภาพทางใจ แต่ผู้คนจำนวน มากไม,รู้ ไม่แน่ใจในศักยภาพที,ตนเองมีอยู่รวมถึงความคิดที,ว่า สิ่งยากๆ นั้นคือสิ่งที่เป็นไปไม,ได้

เครื่องไล่นก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s